Het online foodboek van Kookers.nl - Kookfeest voor iedereen! - Neem contact op met de Chef 088-5665377 Youtube Kookevenementen.nl - Bekijk hier alle filmpjes Youtube Kookevenementen.nl - Contact

Het online foodboek van Kookers.nl - Kookfeest voor iedereen! - Neem contact op met de Chef 088-5665377 Youtube Kookevenementen.nl - Bekijk hier alle filmpjes Youtube Kookevenementen.nl - Contact

Mijn evenement:

0 product(en) - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

haccp gecertificeerdLove Food Hate waste missieONCE aangesloten
Direct een aanvraag versturen

Privacy Policy

Algemene voorwaarden Kookers.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 09172151, aldaar gedeponeerd.
Postbus 14, 6500 AA Nijmegen.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Kookers.nl: Kookers.nl Postbus 14 6500 AA Nijmegen ingeschreven bij de kamer van koophandel te Nijmegen onder nummer 09172151, BTW nummer NL171873762B01.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Kookers.nl een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening heeft.

3. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Kookers.nl en opdrachtgever terzake één of meer door Kookers.nl te verlenen cateringdiensten tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs en de daaraan verbonden voorwaarden.

4. Annulering: De schriftelijke mededeling door opdrachtgever dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de schriftelijke mededeling door Kookers.nl dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen
worden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele Algemene Voorwaaren van opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Kookers.nl.

2. Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Zijn onderhavige Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht op alle overeenkomsten tussen Kookers.nl en dezelfde opdrachtgever.

4. Wanneer door Kookers.nl gedurende korte of langere periode - al dan niet stilzwijgend - afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Kookers.nl onderhavige voorwaarden soepel toepast.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen Kookers.nl en opdrachtgever in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kookers.nl vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle door of namens Kookers.nl gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of Kookers.nl de aanbieding binnen die termijn intrekt.

2. Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Kookers.nl kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 dagen na ontvangst van een opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het bezwaar dient uiterlijk op de zevende werkdag na ontvangst van opdrachtgever van de opdrachtbevestiging door Kookers.nl te zijn ontvangen.

3. Afspraken met personeelsleden van Kookers.nl binden Kookers.nl niet, tenzij deze schriftelijk door Kookers.nl zijn bevestigd.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kookers.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

2. Indien één of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is Kookers.nl gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen zonder dat opdrachtgever daarmee een recht tot ontbinding van de overeenkomst verkrijgt.

3. Op nationale feest- en herdenkingsdagen geldt een toeslag van 50% op de normale tarieven. Onder deze dagen vallen:

a. 1 januari – Nieuwjaarsdag;
b. Variabel – Goede Vrijdag;
c. Variabel – Paasmaandag;
d. 30 april – Koninginnedag;
e. Variabel – Hemelvaartsdag;
f. 5 mei – Bevrijdingsdag;
g. Variabel – Eerste Pinksterdag;
h. Variabel – Tweede Pinksterdag;
i. 25 december – Eerste Kerstdag;
j. 26 december – Tweede Kerstdag;

Artikel 5 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of factuur.

2. Opdrachtgever is verplicht uiterlijk 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 50% van de overeengekomen prijs te hebben aanbetaald.

3. Indien een aanbetaling niet tijdig is ontvangen, heeft Kookers.nl het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door Kookers.nl.

4. Indien opdrachtgever de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is opdrachtgever met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Kookers.nl. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.

5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van opdrachtgever. Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Kookers.nl maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan een beroep te doen op verrekening.

Artikel 6 – Annuleringen

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst te annuleren, tenzij opdrachtgever tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen:

a. Bij annulering binnen 30 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever
gehouden 30% van het overeengekomen bedrag te betalen.

b. Bij annulering binnen 14 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 60% van het overeengekomen bedrag te betalen.

2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Voor de berekening van het door opdrachtgever te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Kookers.nl heeft bereikt.

3. Kookers.nl behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – Uitvoering

1. Opdrachtgever staat ervoor in dat Kookers.nl alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van benodigde faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Kookers.nl is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is Kookers.nl gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te (doen) slaan waarmee Kookers.nl aan haar leveringsplicht heeft voldaan. Kookers.nl behoudt zich het
recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

3. Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Kookers.nl, naar de eis van Kookers.nl zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin Kookers.nl werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

4. Opdrachtgever geeft Kookers.nl de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

5. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Kookers.nl voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt, heeft Kookers.nl het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht van Kookers.nl op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Kookers.nl verschuldigd is, terstond opeisbaar.

6. Kookers.nl is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Kookers.nl een goede en efficiente uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Indien - niettegenstaande de in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting - enige aansprakelijkheid terzake van schade op Kookers.nl mocht rusten en Kookers.nl uit hoofde van deze aansprakelijkheid gehouden is tot het doen van enige uitkering tot schadevergoeding, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet eventuele aansprakelijkheid van Kookers.nl uit hoofde van wettelijke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid.

2. Kookers.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kookers.nl.

3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is Kookers.nl niet aansprakelijk.

4. Kookers.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als vervolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens opdrachtgever.

5. De hoogte van de in lid 1 vervatte uitkering zal te allen tijde beperkt zijn tot maximaal het bedrag van betreffende levering, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft dan wel, indien de plicht tot schadevergoeding het bedrag van betreffende levering overstijgt, het in dat specifieke geval door de assuradeur van Kookers.nl uit te keren bedrag.

6. De bepalingen uit dit artikel zijn eveneens van toepassing op door Kookers.nl voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Geheimhouding

1. Kookers.nl neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan Kookers.nl ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Kookers.nl zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

Artikel 10 – Klachten

1. Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan Kookers.nl te melden, opdat Kookers.nl de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

2. Eventuele klachten worden door Kookers.nl slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij constatering de gebreken aan Kookers.nl doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 11 - Eigendommen

1. Schade aan of verlies van goederen welke in eigendom aan Kookers.nl toebehoren veroorzaakt door opdrachtgever, zijn personeelsleden en/of zijn gasten zal door opdrachtgever aan Kookers.nl worden vergoed tegen kostprijs.

2. Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Kookers.nl aan opdrachtgever ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Kookers.nl. Indien goederen van Kookers.nl na uitvoering van de opdracht bij opdrachtgever achterblijven, zal opdrachtgever deze goederen ongefrankeerd en adequaat verpakt aan kookers.nl retourneren.

Artikel 12 – Overmacht

1. Als overmacht voor Kookers.nl gelden alle omstandigheden buiten toedoen van Kookers.nl, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder, doch niet uitsluitend, vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen en het niet tijdig leveren van etens- en/of drinkwaren door leverancier aan Kookers.nl. Dergelijke omstandigheden en de gevolgen daarvan kunnen Kookers.nl nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor rekening van Kookers.nl.

2. In geval van overmacht zal opdrachtgever aan Kookers.nl nog 30 dagen na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid bieden zijn verplichtingen alsnog na te komen tenzij het een fatale termijn betreft.

3. Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering binnen 30 dagen niet mogelijk is gebleken, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en/of ingebrekestelling en zonder dat de ontbindende partij jegens zijn wederpartij tot enige schadevergoeding gehouden is.

4. In een geval als omschreven in het vorige lid van dit artikel dient de ontbindende partij zijn wederpartij schriftelijk in kennis te stellen van het voornemen de overeenkomst te ontbinden. Reeds ontvangen betalingen zullen door Kookers.nl binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke ontbinding aan opdrachtgever worden terugbetaald.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Kookers.nl met opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Kookers.nl, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Kookers.nl met koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

 

© 2017 Kookevenementen.nl